Werkzaamheden Waterdunen

Bruggen middenpad en oestergeulbrug

Romers Grondverzet B.V. is bezig met de plaatsing van de laatste landhoofden (uiteinden van de bruggen) en steunpunten van de bruggen van het middenpad. In de komende periode worden de bruggen gemonteerd.


De oestergeulbrug van Stichting Het Zeeuwse Landschap is gereed. Deze brug maakt onderdeel uit van het wandelpad tussen het Kustlaboratorium en hoek Langeweg en Nieuwe Slikkenburgseweg.


Ook de gronddam bij de oestergeulbrug wordt verwijderd. Zo ontstaat een aaneengesloten krekenstelsel.

Weghalen gronddam oestergeulbrug
Freezen asfalt Langweg

Doorgaande wegen weg uit Waterdunen

Eind maart is gestart met het verwijderen van de doorgaande wegen in Waterdunen. Nu alle (steen- en zand)transporten hebben plaatsgevonden, zijn deze wegen niet meer nodig.


Romers Grondverzet B.V. heeft de asfaltlaag van de Langeweg en de Slikkenburgseweg verwijderd. Het asfalt wordt hergebruikt als funderingsmateriaal op andere werken. Ook de fundering van de Langeweg is al verwijderd. De fundering van de Slikkenburgseweg blijft liggen totdat aannemerscombinatie Aquavia-KWS klaar is met het aanleggen van de bruggen en vlonderpaden. De paden liggen tussen de bruggen en naar de twee al aangelegde vogelkijkhutten. Daarna wordt ook daar de fundering weggehaald. In totaal gaat het om circa 4.000 ton fundering. De vrijgekomen funderingen worden in depot geplaatst en later gebruikt als fundering van de wandelpaden in het gebied.


Daarna wordt een start gemaakt met het verbinden van de kreken. De kreken aan de Langeweg worden vanaf 15 april met elkaar verbonden. Dit neemt ongeveer een week in beslag. De kreken aan de Slikkenburgse weg worden met elkaar verbonden zodra de voetgangersbruggen en vlonderpaden gereed zijn. Dit is over circa tien weken.

Uitgraven inlaatkreek

Het werk aan de inlaatkreek is goed op weg. Aannemer Martens en Van Oord is bezig met het ontgraven van het laatste stukje van de inlaatkreek, tegen de getijdenduiker aan. Dit stuk ligt in een zogeheten ‘dijkbeschermingszone’, waar in het stormseizoen niet aan mag worden gewerkt. Daarom is gewacht met de werkzaamheden tot 1 april. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei gereed, op enkele inrichtingselementen na.


Het aanbrengen van de steenbestorting vordert gestaag. Deze stenen beschermen de oevers en de bodem van de inlaatkreek tegen het snelstromende water. Dicht bij de getijdenduiker worden extra grote stenen gebruikt, omdat daar de kracht van het stromende water groter is. De stenen worden later in beton gegoten.


In maart zijn de liggers van de verkeersbrug over de inlaatkreek geplaatst. Nu volgt de afwerking van de brug. Medio mei gaat de asfaltlaag op de brug. Ook worden leuningen aangebracht.

Graven inlaatkreek