Zout water in Waterdunen

De laatste werkzaamheden aan de inlaatkreek zijn afgerond. De bruggen zijn aangelegd, de dammen verwijderd en de kreken op elkaar aangesloten. De zoetwatervissen in het gebied zijn zoveel mogelijk weggevangen en weer uitgezet in het Markiezaatsmeer. Het wordt langzaamaan tijd dat het zoute water Waterdunen binnenkomt. Dit start met een periode van testen en monitoren. Wat houdt dit in?

Getijdenduiker

Waterdunen heeft een eigen watersysteem en heeft geen verbinding met het polderwater en het gemaal. Via drie kokers in de getijdenduiker komt Westerscheldewater het gebied binnen en verlaat het Waterdunen ook weer. Een aparte koker zorgt voor de afvoer van polderwater en is aangesloten op het nieuwe gemaal.

De kokers hebben schuiven die op afstand bedienbaar zijn. De schuiven regelen het waterpeil in het getijdengebied. Er zijn verschillende meetpunten aangelegd die in verbinding staan met de getijdenduiker en informatie doorgeven over de waterstand. Op basis van deze informatie worden de schuiven in de getijdenduiker aangestuurd. Indien nodig, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven. Hoe verder de schuiven openstaan, hoe meer water het gebied binnenkomt. Dit is vooraf berekend.

Testen met het in- en uitlaten van Westerscheldewater

Voordat de getijdenduiker in gebruik wordt genomen, testen we het systeem uitgebreid. We starten met een ‘technische monitoringsperiode’. Het doel hiervan is om het systeem beter te leren kennen en te kijken of alles werkt zoals is bedacht. Op verschillende momenten wordt met alle drie de kokers getest. In de technische monitoringsfase wordt met name bekeken of de stroomsnelheid van het water bij het in- en uitlaten klopt met de berekening. Ook wordt gekeken of de steenbestorting van de inlaatkreek en bij ’t Killetje Buiten netjes op zijn plaats blijft liggen. Tijdens het testen kan het waterpeil variëren of een periode op één peil blijven. Het water wordt in elke situatie gecontroleerd in of uit het gebied gelaten.


Tijdens het testen is een team van diverse bedrijven aanwezig, onder leiding van medewerkers van waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland. Gespecialiseerde bedrijven doen de metingen, analyses en beoordelen de testen. De technische monitoringsperiode loopt tot eind 2019. Buiten de testen om, wordt Waterdunen met één koker bediend. De waterstand zal dan ongeveer gelijk zijn met het beeld van de afgelopen winters.

Veiligheid voorop: geen toegang tot het gebied

Voorlopig is Waterdunen nog steeds niet toegankelijk. Het gebied is in ontwikkeling door het zoute water en de wisselende waterstanden. Ook vinden er nog werkzaamheden plaats. Het gebied is daarom niet veilig te betreden. Dit is extra aangegeven met barrières, rasters, hekken en borden. Er wordt gecontroleerd op overtredingen.

Doorsnede getijdenduiker