Foeragerende kluut

Kluut

Jonge Kluten

Jonge kluten

Vogels ontdekken broedeilanden Waterdunen

Middenin Waterdunen liggen acht vogeleilanden. Bij elkaar zijn ze ongeveer 8 hectare groot. Door een dikke toplaag van schelpen zijn de eilanden heel geschikt voor kustbroedvogels, zoals kluten, plevieren, sterns en meeuwen. In afgelopen jaren hebben al kleine aantallen vogels op deze eilanden gebroed. Nu er getijde is in Waterdunen, is het een drukte van belang op de eilanden. De vogels hebben Waterdunen ontdekt!

Vanaf de Puijendijk aan de zuidkant van Waterdunen zijn de eilanden goed te zien. Met een goede kijker zijn de verschillende vogelsoorten duidelijk herkenbaar. Op de kalere delen van de eilanden broeden de sterns en de plevieren. Op de al wat meer begroeide delen van de eilanden broeden vooral kok - en zwartkopmeeuwen. Zij vinden hier een rustige plek om eten te zoeken en te broeden. Vossen worden door de brede geulen op afstand gehouden. Boven de geulen zien we visdieven en dwergsterns jagen op visjes voor hun kuikens en langs de oevers scharrelen de jonge gezinnetjes van kluten rond. Om iets meer te weten over de aantallen en de soorten bezocht een team van stichting Het Zeeuwse Landschap de eilanden om de vogels te tellen. Het was een drukte van jewelste met honderden broedvogels. Zij telden circa 500 paartjes kokmeeuwen, tientallen paren visdieven en dwergsterns, enkele paartjes kleine plevier, strandplevier en bontbekplevier en ook nog eens een kleine 100 paar kluten met flink wat jongen. Na een wat rustig begin van het voorjaar, is dit een prachtig resultaat!

Dwergstern

Dwergstern

Jonge kokmeeuwen

Jonge kokmeeuwen